Algemene voorwaarden Traindevie – voor Horeca klanten

 

 1. Traindevie wijst haar klanten erop dat, gezien haar producten bestemd zijn voor mensen met een glutenallergie of personen met een glutenintolerantie, ze extreem veel belang hecht aan het behoud van een perfecte kwaliteit in de distributie van haar producten, in het bijzonder op het vlak van hygiëne, veiligheid en houdbaarheidsdatum.
 2. De persoon of rechtspersoon die de bestelling plaatst, wordt beschouwd als opdrachtgever – koper en staat borg voor de betaling van de factuur, zelfs wanneer deze factuur aan een derde moet worden opgesteld en toegezonden.
 3. De offertes zijn slechts bindend gedurende de erin bepaalde termijn en bij gebreke van termijn gedurende maximaal 30 dagen. De in de offertes van de verkoper bepaalde leveringstermijn is louter indicatief.
 4. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper zolang de volledige prijs niet is betaald. Het risico met betrekking tot deze goederen gaat evenwel onmiddellijk vanaf de verzending uit onze lokalen over op de koper.
 5. De kosten van de levering en afhaling zijn inbegrepen in de opgegeven prijs, tenzij anders vermeld. De door de verkoper verstrekte inlichtingen, schriftelijk dan wel mondeling, met betrekking tot de verzendingskosten en eventuele andere kosten gelden uitsluitend als inlichting en zijn op geen enkele manier bindend voor de verkoper.
 6. Klachten betreffende de geleverde goederen of de facturen, moeten binnen de acht dagen na levering, uitvoering of ontvangst, per aangetekend schrijven kenbaar worden gemaakt aan de verkoper met vermelding van factuurnummer en factuurdatum. Nadien worden de leveringen en facturen geacht zonder enig voorbehoud door de koper te zijn aanvaard. Geleverde goederen worden niet teruggenomen, noch gecrediteerd en de tijdige formulering van een klacht ontslaat de koper niet van zijn betalingsverplichting.
 7. Overmacht werkt bevrijdend. Als overmacht worden onder meer beschouwd: oorlog, oproer, onrust, quarantaine, algemene of gedeeltelijke werkstakingen, lock-out, brand, exploitatie – ongevallen, machinebreuk, gebrek aan vervoermiddelen, vorst, waterschade, epidemieën, belemmeringen inzake transport of toelevering en in het algemeen elke andere oorzaak onafhankelijk van de wil van de koper.
 8. De facturen zijn, behoudens andersluidende overeenkomst, contant betaalbaar via de betaalterminal ING Merchant Services. Aanvaarding door de verkoper van wissels, cheques, orderbriefjes of andere soortgelijke betalingen, maken geen schuldhernieuwing uit en doen geen afbreuk aan huidige algemene verkoopsvoorwaarden. Alle betalingen zullen worden aangewend vooreerst op de kosten, de intresten en eventueel verschuldigde schadevergoeding en vervolgens op de hoofdsom, de oudste schuld eerst.
 9. Facturen niet betaald op de vervaldag, brengen van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling nodig is, verwijlintrest op gelijk aan 12% per jaar met een minimum van 75 euro. Bovendien is bij niet-betaling op de vervaldag, van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling nodig is, een forfaitaire schadevergoeding van 10% verschuldigd met een minimum van € 100,00, de welke berekend wordt op basis van het factuurbedrag zonder korting. Wanneer de verkoper zijn verplichtingen niet zou nakomen, is de consument, dit is elke natuurlijke of rechtspersoon die uitsluitend voor niet beroepsmatige doeleinden de producten of diensten verwerft of gebruikt, gerechtigd een vergoeding te eisen voor de rechtbank overeenkomstig het gemeen recht.
 10. Het geldende tarief is het tarief dat van toepassing is op de dag van bestelling voor elke levering. Er is een minimumafname van € 200,00, exclusief BTW, behoudens andersluidende overeenkomst. Deze minimumafname vervalt indien de koper zijn goederen zelf komt afhalen bij Traindevie. Bovendien behoudt de verkoper het recht zijn tarieven op elk moment aan te passen indien de economische omstandigheden hem daartoe verplichten, meer bepaald in geval van een uitzonderlijke stijging van de grondstofprijzen, in geval van overmacht en economische en commerciële noodzaak (deze opsomming is in geen geval limitatief).
 11. Niet-betaling op de vervaldag van de facturen maakt alle facturen, zelfs deze die nog niet vervallen zijn, onmiddellijk opeisbaar zonder verdere ingebrekestelling. De verkoper heeft het recht om verdere leveringen op te schorten.
 12. De koper heeft het recht zijn bestelling te verbreken of de overeenkomst te annuleren. In dat geval heeft de verkoper het recht op een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 30% van het overeengekomen bedrag, benevens de verplichting van de koper de reeds geleverde goederen integraal te betalen, en het recht van de verkoper om verdere uitvoering van de verbintenissen op te schorten.
 13. Alle overeenkomsten met de verkoper worden beheerst door het Belgisch Recht. Ingeval van geschillen met betrekking tot een overeenkomst met de verkoper of de facturen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent bevoegd om daarvan kennis te nemen.
 14. Traindevie is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan personen of zaken, noch voor de schade te wijten aan zichtbare of verborgen gebreken van de geleverde goederen of andere tekortkomingen, indien de goederen door de Koper werden geladen, gestockeerd of gebruikt, of verwerkt worden door de Koper zonder inachtneming van de normale gebruik- en bewaringsvoorwaarden. De Koper zal de door de wet en de geldende voorschriften vereiste verzekeringen afsluiten en in voege houden voor de volledige duur van de bestelling, en voor de periode van één (1) jaar erna.