Algemene voorwaarden Traindevie voor professionelen

1.Toepassingsgebied
Onze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling van producten die worden aangeboden door Traindevie. In deze Algemene Verkoopsvoorwaarden ligt juridisch vast welke de rechten en de plichten zijn van zowel Traindevie bvba, van Sibavo bvba en van de klant. Het plaatsen van een bestelling geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden.
Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn ten allen tijde van kracht en zijn steeds raadpleegbaar op onze website. Sibavo bvba heeft het recht deze voorwaarden zonder voorafgaand bericht te wijzigen. Ingeval van wijziging zijn de Algemene Verkoopsvoorwaarden geldig op het moment van uw bestelling van toepassing.
Bepalingen die strijdig zijn met deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn niet van toepassing.


2. Aanbod en Prijzen
Onze prijzen zijn ondubbelzinnig aangegeven in euro (€) en zijn inclusief alle Belgische taksen en Belgische BTW. Wij berekenen voor onze klanten geen andere onverwachte kosten behoudens eventuele verzend- en/of leveringskosten.
De prijzen, de producten en hun omschrijving gelden altijd onder voorbehoud van onvrijwillige fouten in de omschrijving, in de prijs of in de beschikbare hoeveelheid van het product. Wijzigingen in vorm of uitvoering van een artikel zijn mogelijk, maar deze verminderen noch de waarde noch de kwaliteit van het artikel. De foto’s op de website tonen het betreffende product op een zo goed mogelijke manier, maar het is altijd mogelijk dat het product afwijkt van de foto meer bepaald en heel specifiek in het geval van kleuren. De foto’s hebben dan ook geen enkele contractuele waarde. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor typ- of andere fouten die in onze aanbiedingen of op onze website voorkomen.
Sibavo bvba heeft het recht om ten allen tijde de prijzen aan te passen. Desondanks is de prijs van uw bestelling deze die vermeld staat op uw orderbevestiging.


3. Bestellingen
Bestellingen kunnen geplaatst worden voor 18u de woensdag voor een levering twee-wekelijks op zaterdag of de week nadien. Nadat u een bestelling heeft geplaatst, krijgt u automatisch een orderbevestiging.
Ondervindt u een probleem met uw bestelling gelieve dan onmiddellijk contact met ons te nemen. Wij streven er immers steeds naar een oplossing te vinden voor eender welk probleem met betrekking tot uw bestelling.

 

4. Betaling

Facturen dienen betaald te worden uiterlijk 30 dagen na factuurdatum, deze datum wordt eveneens op de factuur vermeld. Bij het uitblijven van betaling van de factuur zijn – zonder voorafgaande ingebrekestelling – verwijlintresten verschuldigd a rato van 10% per jaar. Bij gebreke aan betaling van de factuur binnen de 30 dagen na de factuurdatum wordt eveneens het volledige saldo onmiddellijk opeisbaar en van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het initiële factuurbedrag met een minimum van 50 EUR. Bovendien zijn alle inningkosten ten laste van de schuldenaar.
Alle bestellingen kunnen onderhevig zijn aan minimumafnames en eventuele leveringskosten. Voor alle vragen hieromtrent kunt U zich tot ons richten via het e-mailadres info@traindevie.be.

 

5. Leveringen
Als klant staat u in voor de ontvangst en controle van de goederen bij levering. Mocht u na het openen van het pakket vaststellen dat het product beschadigd is, dan dient u binnen de 24u ons schriftelijk op de hoogte te brengen. In geval van schade hebben we een foto nodig en bijhorende gedetailleerde uitleg om een schadedossier te kunnen opmaken.
Meldingen achteraf kunnen door ons niet meer in behandeling genomen worden. Als klant weet u dat Sibavo bvba niet meer verantwoordelijk kan worden gesteld voor de staat van de bestelling zodra u het pakket aangekocht heeft.
Ondervindt u een probleem met uw bestelling gelieve dan onmiddellijk contact met ons te nemen. Wij streven er immers steeds naar een oplossing te vinden voor eender welk probleem met betrekking tot uw bestelling.
Indien het product niet voorradig is, krijgt u hiervan melding bij het plaatsen van uw bestelling.


6. Retour van aangekochte goederen
Door reden van gezondheidsbescherming, de specifieke bewaarvoorschriften en beperkte houdbaarheid van onze producten worden geleverde goederen niet teruggenomen, noch gecrediteerd. De tijdige formulering van een klacht ontslaat de koper niet van zijn betalingsverplichting.


7. Disclaimer – Beperking van de verantwoordelijkheid
Sibavo bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eender welke rechtstreekse of onrechtstreekse schade (bedrijfsverlies, verlies van winst, verlies van mogelijkheden…) die voortvloeit uit een laattijdige levering, een niet-conforme levering of een niet-levering.
De enige vorm van schadevergoeding waarop onze klant aanspraak kan maken is de terugbetaling van de producten die niet werden geleverd. Sibavo bvba kan in de volgende gevallen niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet-uitvoeren van de bestellingen: overmacht, verstoring of totale of gedeeltelijke staking van de postdiensten en transport- en / of communicatiemiddelen, overstroming of brand, machinebreuk, vorst, waterschade, het niet-ontvangen van een bestelling door een fout of een nalatigheid van de klant of een derde persoon en in het algemeen elke andere oorzaak onafhankelijk van de wil van de koper. Mogelijke voorbeelden zijn: een onvolledig, onduidelijk of fout leveringsadres invoeren zodat de zending niet kan worden uitgereikt, … Deze opsomming is niet exhaustief.


8. Niet-conformiteit van goederen
Alle aangeboden producten zijn raadpleegbaar in onze catalogi en op onze website. Deze zijn te goeder trouw en zo accuraat mogelijk beschreven. De afbeeldingen op de website hebben echter geen enkele contractuele waarde.
De klant dient meteen nadat hij zijn bestelling heeft ontvangen, de inhoud ervan te controleren.
Als het ontvangen product niet overeenstemt met het door de consument bestelde product of als het beschadigd is, kan de consument het door het volgen van de bepalingen van en de instructies in artikel 5. 


9. Intellectuele eigendom
Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.


10. Uw persoonlijke gegevens zijn beschermd
Sibavo bvba verbindt zich ertoe om de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en alle ter zake geldende voorschriften na te leven.
Klantgegevens gebruiken wij enkel ten behoeve van de afhandeling van een bestelling en worden nooit doorgegeven aan derden, behalve om de betaling en de verzending van uw bestelling te kunnen verzorgen. Zo geven wij bijvoorbeeld uw adres door aan de transportfirma om uw bestelling te kunnen leveren.


11. Tot slot
De verkoop waarop deze Algemene Verkoopsvoorwaarden betrekking hebben, is onderworpen aan het Belgisch recht. Ingeval van geschillen met betrekking tot een overeenkomst met de verkoper of de facturen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent bevoegd om daarvan kennis te nemen.
De klant verklaart de huidige Algemene Verkoopsvoorwaarden te hebben gelezen en goedgekeurd vóór hij een bestelling plaatst. Het plaatsen van een bestelling en/of het gebruik van de website houdt dus de aanvaarding van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden in.
We proberen deze voorwaarden zo duidelijk en helder mogelijk te maken. Heeft u toch nog vragen of opmerkingen? Twijfelt u over uw rechten of plichten? Heeft u een vraag over uw bestelling of levering? Heeft u vragen of opmerkingen bij deze tekst? Neem dan zeker contact op. Wij gaan er van uit dat in onderling overleg alles besproken én opgelost kan worden.